تبلیغات
کاریکاتورهایی ازخدایار ناروییkhodayar naroei - کاریکاتورها cartoons
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد