کاریکاتورهایی ازخدایار ناروییkhodayar naroei من خدایار ناروئی شغلم دبیر فنی هنرستان درشهرستان ایرانشهر علاقه ام کاریکاتور نفر دوم مسابقه کاریکاتور کنوکه هیست بلژیک در سال 2006 دیپلم افتخار جشنواده مطبوعات استان لوح تقدیر از جیان زینگ چین 2008 همكاری با نشریات استانی از جمله : روزنامه زاهدان هفته نامه صبح زاهدان هفته نامه مرزپرگهر و...... http://naroeitoon.mihanblog.com 2018-11-14T23:57:20+01:00 text/html 2012-05-11T15:19:25+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی ازدواج http://naroeitoon.mihanblog.com/post/55 <img style="width: 484px; height: 305px;" src="http://img4up.com/up2/68082214884208251310.jpg" alt="IMG4UP" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2012-04-18T15:10:50+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی خرید کردن گداها http://naroeitoon.mihanblog.com/post/54 <img style="width: 522px; height: 297px;" src="http://img4up.com/up2/00606750482346340074.jpg" alt="IMG4UP" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2012-04-18T15:06:35+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی آشیانه http://naroeitoon.mihanblog.com/post/53 <img style="width: 486px; height: 350px;" src="http://img4up.com/up2/85737002969519412732.jpg" alt="IMG4UP" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2012-03-07T20:58:40+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی تایتانیك http://naroeitoon.mihanblog.com/post/52 <img style="width: 519px; height: 286px;" src="http://img4up.com/up2/95867130907776081090.jpg" alt="IMG4UP" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2012-01-11T09:21:10+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی پرواز http://naroeitoon.mihanblog.com/post/50 <img style="width: 516px; height: 454px;" src="http://img4up.com/up2/08279481828901117715.jpg" alt="IMG4UP" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2011-08-20T14:14:41+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی گرد گیری http://naroeitoon.mihanblog.com/post/49 <img style="width: 477px; height: 285px;" src="http://www.upload20.ir/upload/13138502571681636838.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-07-17T11:51:53+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی فعالیت بیشتر http://naroeitoon.mihanblog.com/post/48 <br><span style="color: rgb(51, 0, 0);"> احساس كردم كار با روزنامه ها و نشریات بیشتر میتواند در ارتباط نزدیكتر با هم استانیهای عزیز موثر باشد</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">به همین دلیل تصمیم گرفتم طرحهایم را در اختیار<font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="3"> </font></span><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-decoration: underline; font-style: italic; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="3">روزنامه زاهدان</font><span style="color: rgb(51, 0, 0);"> قرار دهم تا در صفحه آخر چاپ كند</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">البته تا 2-3 سال قبل همكاری بیشتری با روزنامه ها و نشریات استان از جمله زاهدان -صبح زاهدان-مرز پرگهر</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">و اسوه داشتم كه بنا به دلایلی از جمله مشكلات شخصی متاسفانه این همكاریها ادامه پیدا نكرد</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">با تشكر از دوست عزیز </span><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);" size="2">دكتر رخشانی</font><span style="color: rgb(51, 0, 0);"> مدیر مسئول محترم </span><font style="text-decoration: underline; font-style: italic; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2">روزنامه زاهدان</font><span style="color: rgb(51, 0, 0);"> امیدوارم این همكاری جدید ادامه دار باشد</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">البته تشكر ویژه دارم از </span><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold;">دوستان عزیزی</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 0);"> كه به هر نحو باعث دلگرمی حقیر میشوند</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ----------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ---------------</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">همچنین در حال كار بر روی</span><span style="text-decoration: underline; font-family: wingdings; color: rgb(51, 51, 255);"></span><font style="font-family: wingdings; text-decoration: underline; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" size="3">انیمیشنی</font><span style="text-decoration: underline; color: rgb(51, 0, 0);"> </span><span style="color: rgb(51, 0, 0);">كوتاه میباشم شاید در آینده بتوانم در این زمینه هم فعالیت بیشتری داشته باشم</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">(ما كه تو هر زمینه ای یه فعالیتی كردیم نمایشگاه خارجی و داخلی نزاشتیم كه شركت نكرده باشیم</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با نصف بیشتر روزنامه های استانی و كشوری كار كردیم بذاز این زمینه رو هم امتحان كنیم</span><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خد ا رو چی دیدی شاید از این یكی به نون و نوایی رسیدیم)</span><br><br><br> text/html 2011-07-15T10:23:32+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی فوتبال http://naroeitoon.mihanblog.com/post/47 <img style="width: 410px; height: 604px;" src="http://www.upload20.ir/upload/1310725737781471765.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-07-15T10:19:48+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی سیگار كشیدن ممنوع http://naroeitoon.mihanblog.com/post/46 <img style="width: 414px; height: 625px;" src="http://www.upload20.ir/upload/13107251512134341463.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-07-15T10:06:06+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی داش سبیل و دخترش http://naroeitoon.mihanblog.com/post/45 <img style="width: 493px; height: 444px;" src="http://www.upload20.ir/upload/1310724230134554465.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-07-15T09:58:38+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی ? http://naroeitoon.mihanblog.com/post/44 <img style="width: 514px; height: 359px;" src="http://www.upload20.ir/upload/13107235311060150401.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2010-06-12T19:41:38+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی جام جهانی و..... http://naroeitoon.mihanblog.com/post/41 <P align=right><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 261px" height=1509 alt="Join FreeUpload.com.au today" src="http://www.freeupload.com.au//uploads/1/foot%20boz200.JPG" width=1771></P></A>" text/html 2010-05-02T18:14:46+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی برداشت آزاد است http://naroeitoon.mihanblog.com/post/40 <IMG hspace=0 src="http://www.mihanblog.com/blog/post/%3Ca%20href=" align=baseline border=0 ? www.freeupload.com.au http:><IMG style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 267px" height=2421 alt="Join FreeUpload.com.au today" src="http://www.freeupload.com.au//uploads/1/hp01.JPG" width=2902></A>" alt="" /&gt; text/html 2010-03-29T12:45:33+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی رسانه http://naroeitoon.mihanblog.com/post/38 <IMG style="WIDTH: 496px; HEIGHT: 241px" height=2289 alt="Join FreeUpload.com.au today" src="http://www.freeupload.com.au//uploads/1/hpqsbvffgn0001.JPG" width=3412></A>" alt="" /&gt;&nbsp; text/html 2009-12-06T18:56:04+01:00 naroeitoon.mihanblog.com خدایار نارویی ماهیگیری از آب گل آلود http://naroeitoon.mihanblog.com/post/35 <IMG style="WIDTH: 508px; HEIGHT: 314px" height=390 alt="" hspace=0 src="http://450.ir/upload/img/1001/1113-14-381108i78-auto-7108.JPG" width=644 align=baseline border=0>